Pažangos ir pasiekimų vertinimas PDF Spausdinti El. paštas

1. Ugdymo turinys Centre planuojamas ir detalizuojamas Mokytojų tarybos nustatyta tvarka.

2. Būrelių veiklos programas rengia būrelių vadovai, metodinės tarybos teikimu jas tvirtina Centro direktorė.

3. Būrelių vadovai ugdymo turinį planuoja pagal programai skiriamų valandų skaičių.

4. Planuodamas ugdymo procesą būrelio vadovas planuoja ir vertinimą, jį sieja su mokymosi tikslais atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus.

5. Vertinimo metodus būrelių vadovai derina tarpusavyje, aptaria su mokiniais ir jų tėvais.

6. Apie mokymosi sėkmę mokinių tėvai žodžiu ar raštu informuojami Centro nustatyta tvarka.

Puslapis atnaujintas 2017-09-15 12:37:14.