Mokesčio įkainiai PDF Spausdinti El. paštas

 

ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ

IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDIS pdfĮkainiaiKAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

     

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2014 M. SPALIO 16 D.

SPRENDIMO NR. T-461 „DĖL ATLYGINIMO UŽ KAUNO

MIESTO SAVIVALDYBĖS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ

ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ BEI SUAUGUSIŲJŲ

ŠVIETIMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKESČIO UŽ ŠIO TIPO PASLAUGAS

MOKĖJIMO


TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. lapkričio 13 d.   Nr. T-571

Kaunas


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio

8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu

ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo              

 70 straipsnio 9 dalimi, Kauno miesto savivaldybės

taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimą  

              Nr. T-461 „Dėl atlyginimo už Kauno

miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamą formalųjį

švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei

suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už šio tipo paslaugas mo

kėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą Mokesčio už formalųjį švietimą

papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų

švietimą mokėjimo tvarkos aprašą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad 1.1 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną.


Savivaldybės meras         Visvaldas Matijošaitis


 

 

 

Puslapis atnaujintas 2019-01-21 22:08:16.