MTKC modernizavimas PDF Spausdinti El. paštas

moderniz

KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ KOKYBĖS GERINIMAS BEI UGDYMO PROCESO MODERNIZAVIMAS

Kauno moksleivių techninės kūrybos centre startuoja projektas „Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0006 pagal priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. Įrengus numatytas technologijas ir modernizavus mokymo priemones, mokiniams bus sukurtos saugesnės ir patrauklesnės ugdymosi erdvės. Šiuolaikiškų ir inovatyvių priemonių taikymas suteiks geresnes sąlygas ugdyti kūrybiškas, verslias ir aktyvias asmenybes.

Informacija apie vykdomą projektą:

Didėjantis mokinių susidomėjimas neformaliojo švietimo veiklomis lemia ir augančias problemas: neformaliojo švietimo įstaigų materialinės bazės susidėvėjimą, augančią neformaliojo švietimo paslaugų kokybės paklausą (tikimasi vis aukštesnės kokybės ir įvairesnių būrelių) bei prieinamumo stoką. Problema išlieka gyventojų bei mokinių skaičiaus mažėjimas. Remiantis įvairiais šaltiniais, Lietuvoje yra nepakankamai išplėtotas ir netolygus neformaliojo vaikų švietimo įstaigų tinklas, nepakankama veiklų pasiūla bei neužtikrinamos vienodos galimybės mokiniams dalyvauti neformalioje veikloje.

Projektas yra skirtas Kauno moksleivių techninės kūrybos centre vykdomų NVŠ programų kokybės gerinimui bei prieinamumo didinimui, modernizuojant ugdymo procesą. Įrengus numatytas technologijas ir įsigijus numatytą įrangą bus sukurtos modernesnės, saugesnės ir patrauklesnės ugdymosi sąlygos techninės ir vizualinio meno krypties būreliuose. Šiuolaikinės modernios mokymo priemonės pritrauks didesnį mokinių skaičių, padidins jų motyvaciją renkantis profesijas, suteiks didesnes galimybes kompetencijų ugdymui ir jų poreikių tenkinimui.

Projekto rezultatas orientuotas į centro mokinių veiklas pradinio techninio modeliavimo, aviamodeliavimo, raketų modeliavimo, trasinio automodeliavimo, kompiuterinės technikos ir robotikos būreliuose bei animacijos, jaunųjų žurnalistų, dokumentinio ir vaidybinio kino, multimedijų žurnalistikos studijose, taip pat į netiesiogines tikslines projekto grupes - Kauno miesto savivaldybėje esančiose mokyklose besimokančius mokinius bei MTKC darbuotojus.

Projektas vykdomas pagal 2013-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ 9.1.3 konkretų uždavinį „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“.

Projektas bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo ir Kauno miesto savivaldybės lėšomis.

Projekto biudžetas - 41.059,00 eurų.

Puslapis atnaujintas 2018-06-06 14:38:39.